NORDRE AMMERUD GÅRD 

Nordre Ammerud Gård eies av ti unge mennesker med utviklingshemming.
På tomten er det et flott borettslag med 10 leiligheter, fellesområder og
nødvendige fasiliteter for personalbase. Beboerne har ulike
behov og utfordringer, men felles for dem er ønsket om selvstendighet,

et godt liv, et fellesskap, og et trygt sted å bo.
Det har de fått på Nordre Ammerud Gård.

AMMERUD GÅRD BORETTSLAG


Foreldrene til ti ungdommer med utviklingshemming ønsket å skape et godt og trygt hjem til sine barn. Etter flere års søk etter egnet tomt, prosjektering, arbeid med å få finanisering på plass, og bygging, sto Ammerud Gård borettslag klar til innflytting i 2014.


Ti selveide leiligheter er organisert i Ammerud gård borettslag. Byggingen av borettslaget ble finansiert med lån i Husbanken, offentlige tilskuddsordninger, foreldrebetaling og gaver fra veldedige stiftelser. Som i andre borettslag betaler beboerne husleie for å dekke drift og nedbetaling av lån.

 

Grorud bydel yter omsorgstjenester 

 

Ingen beboere i Ammerud borettslag er like og behovene er ulike. Alle de 10 beboerne trenger en del hjelp i sin hverdag. Denne hjelpen får de fra personale ansatt i bydel Grorud. Alt i alt jobber over 40 personer hel- eller deltid i borettslaget. Dette utgjør rundt 30 årsverk. Bydelen har utviklet en flott organisasjon, med gode rutiner og personale som tilrettelegger for en innholdsrik og god tilværelse for beboerne. Bydelen leier lokaler i nybygget.

 

Beboerne eier også resten av gården

 

Tamino AS er et ideelt og allmennyttig aksjeselskap som eies av de ti beboerne og deres familier. Tamino AS ble grunnlagt i 2011 for å skaffe en eiendom egnet for etablering av bofellesskap for ungdommer med utviklingshemming. Nesten alle ungdommene hadde bakgrunn fra Ljabruskolen, en skole med et meget godt tilbud for utviklingshemmede.


Etter leting over hele byen, kjøpte Tamino AS Nordre Ammerud Gård i 2012. På det tidspunktet var det høyst uklart om vi fikk bygge nytt der, men etter godt samarbeid med Byantikvaren ble det nye boligbygget reist i 2013-2014. Innflyttingen begynte høsten 2014.

 

Av juridiske, økonomiske og driftstekniske grunner ble det nye boligbygget skilt ut som et frittstående borettslag, kalt Ammerud gård borettslag. Tamino AS eier i tillegg resten av gården med dens mange bygninger og uteområder. 

Felleskjøkken Ammerud Gård borettslag
Ammerud Gård borettslag
Gang ved leiligheter i Ammerud Gård Bo
Felles oppholdsrom Ammerud Gård borettslag
Bydel Grorud yter omsorgstjenester til beboerne

BELIGGENHET OG HISTORIE


Nordre Ammerud Gård ligger vakkert til mellom Ammerud skole, atriumshusene og Ammerudblokkene. Med gåavstand til Lillomarka er det lett å legge turen til Lilloseter eller Steinsbruvann. Det er også kort vei til Grorud senter med butikker, kafeer, T-bane og bussterminal. Tunet på gården er tilnærmet likt den gang det var gårdsdrift her og står på Byantikvarens gule liste over verneverdige bygninger i Oslo.

 

Borettslaget blir til 

I 2012 fikk vi tillatelse av Byantikvaren til å rive en enkel løe som lå i utkanten av tunet. Denne ble erstattet av en moderne leilighetsbygning tegnet av ANNO Sivilarkitekter ANS ved Lars Erik Nordland og Evelyne Anderson. Bygningen - Ammerud Gård borettslag - er oppført i klassisk stil og glir derfor fint inn i resten av bygningsmassen på gården. Bygningen sto ferdig i 2014.


Ifølge eksperter hos Byantikvaren er Nordre Ammerud Gård en av de vakreste og best bevarte av Aker-gårdene. Vårt langsiktige mål er derfor å vedlikeholde og restaurere bygningene så godt det lar seg gjøre til glede for beboere og lokalmiljøet. Men det koster å vedlikeholde gamle bygninger. For at dette ikke skal belaste beboernes beskjedne økonomi, er vedlikeholdet for alle gamle bygg overlatt til Tamino AS. Tamino AS har noen inntekter fra utleie av våningshuset, men på langt nær nok til å vedlikeholde og restaurere alle bygningene. Til dette er vi helt avhengige av gaver og tilskudd.


Stabbur og Ammerud Gård borettsslag
Beboerne i Ammerud Gård borettslag

Livet på gården


I Ammerud gård borettslag bor det fem menn og fem kvinner med ulike behov. De har alle hver sin boenhet, og deler ellers flere fellesrom og utearealer. Sammen ser de film, har diskotek, feirer bursdager, spiser middag, har bålpannekos, og gjør andre inne- og uteaktiviteter i løpet av året. 


Noen engasjerte foreldre er med beboerne på lange turer til Lilloseter, eller maler kunstverk sammen med dem.


Noen av beboerne har i hverdagen jobb og tilbud ved dagsenter, og er med på en rekke andre organiserte aktiviteter som idrett, korps m.m.


Beboere med egne malerier
Inne i lekestua på Nordre Ammerud Gård
Utstilling i Drengestua

BYGNINGENE PÅ GÅRDEN


Ammerudområdet ble trolig ryddet mellom 1100- og 1300-tallet. Det er usikkert når Nordre Ammerud Gård ble dagens enhet. Foruten det nye bolighuset (Ammerud Gård borettslag), består gården av 8 bygninger, som vist på denne skissen:


Oversikt over bygninger Nordre Ammerud Gård

Kort om dagens tilstand og bruk av bygningene

Ammerud Gård borettslag

Nybygget Ammerud Gård borettslag

I nybygget på gården er det 10 boenheter, fellesrom, rom for personale fra Grorud bydel, m.m. Bygget sto ferdig i 2014.

Drengestua

Drengestua Nordre Ammerud gård

Drengestua er den bygningen vi har lagt størst ressurser i å restaurere. Takket være rause gaver har vi kommet langt med restaurering av bakstehuset med bakerovnen, som vi ved flere anledninger har laget brød og andre bakervarer i. Vi ønsker med restauerirngen å klargjøre Drengestua for aktiviteter med kjøkken og utstillingslokaler. Mye av grunnarbeidet for dette er på plass.


I 2019 ble det konstatert mer råte enn forutsatt i deler av laftekassen. Da tilgjengelige midler ikke tok høyde for dette, måtte vi gjennomføre midlertidig sikring av taket i påvente av midler og avklaringer. Dette har likevel ikke vært til hinder for en viss aktivitet i forbindelse med interne arrangementer. Blant annet hadde vi i 2021 en utstilling av beboernes egenproduserte malerier i Drengestua.


Vi ønsker å ha flere arrangementer åpne for allmenheten. Aktivitetene skal alltid ta hensyn til beboerne på gården, og at de kan ha behov for ro og skjerming.

Stabburet

Stabbur, Nordre Ammerud Gård

Stabburet ble i 2020 midlertidig sikret med stålplater på taket, for å hindre lekkasjer og ytterligere forfall. Restaurering av taket til opprinnelig stil er arbeidskrevende.

Melkebua

Melkebua Nordre Ammerud Gård

Melkebua brukes delvis som lager. Den har betydelige svekkelser i konstruksjonen som krever utbedringer i løpet av få år.

Våningshuset

Våningshus Nordre Ammerud Gård

Våningshuset med sin karakteristiske sveitserstil ble bygget i 1883. Etter overtakelsen i 2012 er det utført betydelig oppussing på dugnad og konstruktivt arbeid av profesjonelle. Store deler av etasjeskillerne er skiftet. Nye bad er etablert.


I 2016 inngikk vi en langsiktig leieavtale med Fremja AS. Fremja har avlastning for mennesker med spesielle behov/hovedpersoner som sitt hovedformål, og har en av sine avdelinger her på gården. Vi har et godt samarbeid med Fremja som vi deler et nokså likt formål med.

Dukkestua

Lekestue Nordre Ammerud Gård

Dukkestua er restaurert, blant annet med midler fra Byantikvaren.

Låven og fjøset

Låve Nordre Ammerud Gård

Låven brukes til lager av diverse redskaper for Fremjas og vår virksomhet. I tillegg er det en rekke eldre landbruksgjenstander der, av usikker bevaringsverdi. På ettervinteren 2022 har en av låveveggene fått betydelig svekkelse. Det pågår for tiden midlertidig sikring. Permanent sikring av låven er en stor og krevende oppgave som vi hittil ikke har hatt ressurser til å gå i gang med.


Gamlefjøset er en av de mer interessante historiske bygningene. Dessverre er konstruksjonen i dårlig forfatning. I 2014 ble det utført enkle sikringsarbeider som understøtter konstruksjonen.

Smia

Smia Nordre Ammerud Gård

Smia, med sin perifere plassering, har vi viet smia lite oppmerksomhet. Det er kun foretatt enkle sikringstiltak på dugnad.

Vedlikehold av bygg

Alle utbedringstiltak siden vi tok over gråden er utført delvis på dugnad i foreldregruppa og i stor grad med innleid ekspertise betalt av gavemidler. I tillegg drives uteområdene, for eksempel plenklipping og stell av kjøkkenhage, på dugnad og av beboerne i Ammerud Gård borettslag og hos Fremja. 

Dugnad på Nordre Ammerud Gård
Familie har dugnad på Nordre Ammerud gård